JayData.org

JayStack OData v4 Server features

Connector nameOData v4 InMemoryOData v4 MongoDBOData v4 MS-SQLOData v4 MySQLOData v4 PostgreSQL
Module nameodata-v4-inmemoryodata-v4-mongodbodata-v4-mssqlodata-v4-mysqlodata-v4-pg
$filter
method call expressions:
containsyesyesyesyesyes
startswithyesyesyesyesyes
endswithyesyesyesyesyes
lengthyesnoyesyesyes
indexofyesnononono
substringyesnoyesyesyes
toloweryesnoyesyesyes
toupperyesnoyesyesyes
trimyesnoyesyesyes
concatyesnoyesyesyes
yearyesnoyesyesyes
monthyesnoyesyesyes
dayyesnoyesyesyes
houryesnoyesyesyes
minuteyesnoyesyesyes
secondyesnoyesyesyes
fractionalsecondsnonononono
totalsecondsnonononono
datenonononono
timenonononono
totaloffsetminutesnonononono
mindatetimeyesnononono
maxdatetimeyesnononono
nowyesnoyesyesyes
roundyesnoyesyesyes
flooryesnoyesyesyes
ceilingyesnoyesyesyes
geo.distancepropropropropro
geo.lengthpropropropropro
geo.intersectspropropropropro
logical expressions:
andyesyesyesyesyes
oryesyesyesyesyes
eqyesyesyesyesyes
neyesyesyesyesyes
ltyesyesyesyesyes
leyesyesyesyesyes
gtyesyesyesyesyes
geyesyesyesyesyes
hasnonononono
addyesnoyesyesyes
subyesnoyesyesyes
mulyesnoyesyesyes
divyesnoyesyesyes
modyesnoyesyesyes
- (negate)yesnoyesyesyes
notyesyesyesyesyes
isofyesnononono
castnonononono
lamba expressions:
anyyesnononono
allyesnononono
$count (inline count)yesyesyesyesyes
$orderbynoyesyesyesyes
$searchnonononono
$selectnoyesyesyesyes
$skipnoyesyesyesyes
$topnoyesyesyesyes
$expandnoyesyesyesyes
$levelsnonononono
$skiptokennonononono